Winter

Winternoodopvang BCT Kennemerland
In de regio Kennemerland is een winterregeling ten behoeve van buitenslapers van kracht. Deze regeling omvat een aantal afspraken over aanvullende nachtopvang, extra inzet voor buitenslapers en over de criteria voor inwerkingtreding.

Buitenslapers
Deze regeling is gericht op het motiveren van buitenslapers om gebruik te maken van de opvang tijdens extreme koudeperioden. Deze buitenslapers worden voor hun bestwil zonodig gedwongen ondergebracht bij een gevoelstemperatuur van (minder dan) -10°C. De gevoelstemperatuur is toegelicht in de bijlage onderaan dit artikel. 

Beoogd Effect
Het beoogde effect van de winternoodopvang buitenslapers is 'iedereen onder dak' met een sober doch humaan vangnet. We willen voorkomen dat mensen vanwege extreme kou (bevriezings)gevaar lopen. Naast het algemeen geldende uitgangspunt dat dakloosheid altijd ongewenst is en zoveel mogelijk teruggedrongen dient te worden geldt dat in extreme koudeperioden extra maatregelen worden genomen zodat niemand buiten slaapt of verblijft.

Argumenten
De gemeenten en GGD Kennemerland zijn van mening dat het niet wenselijk is dat men bij vrieskou of een ervaren gevoelstemperatuur van lager dan  0°C in de openbare ruimte overnacht of verblijft. Daarnaast is men van mening dat op medische gronden het niet verantwoord is om tijdens extreme koudeperiode (onder een gevoelstemperatuur van -10°C) in de openbare ruimte te overnachten of te verblijven.

Noodopvang
In de regio Kennemerland zijn, in samenwerking met Leger des Heils en de stichting Wizz, voldoende voorzieningen om gedurende de winter adequaat opvang te bieden aan buitenslapers die van de winternoodopvang gebruik willen maken. Er zijn hulpverleners om buitenslapers overdag op te zoeken en motiveren gebruik te maken van deze voorzieningen.
Drang: Bij vrieskou en gevoelstemperatuur onder de 0°C.
Bij drang kunnen er enkel motiverende maatregelen genomen worden om de buitenslaper naar binnen te halen.
Dwang: Bij hevige vrieskou en een gevoelstemperatuur van (minder dan) -10°C.
Bij dwang is de grens bij een gevoelstemperatuur van -10°C bereikt en kan er dwang ingezet worden om de niet te motiveren buitenslaper ten behoeve van zijn/ haar veiligheid naar binnen te halen.

Uitvoering
Op basis van gegevens van het KNMI wordt bij vrieskou of een gevoelstemperatuur van lager dan 0°C de winternoodopvang door de BCT Kennemerland geactiveerd. Politie en betrokken instellingen¹ worden geïnformeerd over het activeren van de winternoodopvang. Potentiële signaleringspartijen en overige instanties² worden middels een mail bericht geïnformeerd. Het deactiveren van de winternoodopvang verloopt volgens dezelfde procedure. De inwoners van Kennemerland worden geïnformeerd over de winternoodopvang. Zij krijgen de mogelijkheid hun zorgen over eventuele buitenslapers door te geven aan de BCT.

¹ Brijder sociale verslavingszorg, RIBW-KAM, MEE Noord-West Holland, Kontext, Stem in de Stad
² Bijvoorbeeld: dienst SoZaWe, Milieudienst, Stadswachten, etc.

Adressen en telefoonnummers uitvoerende instellingen
BCT Kennemerland 
Wilhelminastraat 10 (loket op werkdagen geopend van 9.00 - 12.30 uur)
023- 5114477
(op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur)
 
Politie Kennemerland
0900 – 8844
 
 
BIJLAGE

Windchill (gevoelstemperatuur)

In de wind kan het een stuk kouder aanvoelen dan uit de wind. Dit verschijnsel staat bekend als "windchill". Hoe kouder het is en hoe harder het waait des te kouder voelt het aan. We kunnen dat warmteverlies uitdrukken in een soort gevoelswaarde van de temperatuur, ook wel gevoelstemperatuur genoemd. Onder extreme weersomstandigheden zijn in Nederland gevoelstemperaturen opgetreden van -20°C tot -25°C. Tijdens windvlagen kan de gevoelstemperatuur dan onder -30°C komen. Het KNMI vermeldt de gevoelstemperatuur in de weeroverzichten alleen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven; bijvoorbeeld als het voor het gevoel snijdend koud is. In de regel is dat het geval bij gevoelstemperaturen van -15°C of lager. Vanaf die waarde bestaat er, afhankelijk van de persoonlijke conditie, in de buitenlucht gevaar voor bevriezing van de blote huid. Als het voor het gevoel kouder is dan -20°C dan raakt men ook bij goede winterkleding gemakkelijk door de kou bevangen. We kunnen de gevoelstemperatuur dan ook niet meten met een thermometer. Wel heeft de wind invloed op de snelheid waarmee afkoeling optreedt.